Consensus Lighthouse Asset
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad allokeringsfond  som placerar i instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa placeringar. Fonden kan ta både långa och korta positioner i finansiella instrument.

Fondens allokering till tillgångsslaget aktier kan variera mellan 0 – 60%, räntor mellan 0% – 100% och alternativa placeringar 0% – 50%.

Portföljförvaltningen är delegerad till Consensus Asset Management AB (publ) som är ett börsnoterat värdepappersbolag. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, tjänstepensionsområdet och corporate finance.Fondens namnConsensus Lighthouse Asset
FondtypSpecialfond
Ansvarig förvaltare Kristian Witte kristian.witte@consensusam.se och Nicklas Bergström nicklas.bergstrom@consensusam.se
KurssättningTvå gånger i månaden
HållbarhetsinformationHållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
FörvaringsinstitutSEB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, klagomalsansvarig@ws.se


För mer information om fonden besök även consensusam.se

FondandelsvärdeKlass A 2024-06-30117,059054000000
Klass B 2024-06-30122,959701000000
Klass Cej aktiv
Klass Dej startad


Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 4 respektive 5 åren

Startdatum för andelsklass A och B: 2016, Andelsklass C: ej aktiv, Andelsklass D, ej startad

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.


Consensus