Hållbarhet

För bolagen inom Wahlstedt Sageryd (WS-gruppen) är det viktigt att ta ansvar och vara delaktig i arbetet för ett hållbart samhälle. WS-gruppen har valt att använda FN:s globala mål - Agenda 2030 - som utgångspunkt i hållbarhetsarbetet. En policy, gemensam för WS-gruppen, som fastställer inriktningen för hållbarhetsarbetet har upprättats. 

WS-gruppens vision är att digitalisera kapitalförvaltningsprocessen, vilket vi ser som en viktig komponent för en väl fungerande och hållbar finansiell industri.

WS-gruppen ska integrera finansiell, social och miljömässig hållbarhet, vilket innebär att vi ska bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet samt uppmuntra och bidra till en hållbar utveckling. Detta gäller i hela verksamheten och innebär bland annat att WS-gruppen bedömer och beaktar hållbarhetsrisker vid affärsbeslut, att vi för dialog med våra kunder kring hållbarhetsfrågor och stöttar dem med verktyg i uppföljningen av hållbarhetsfrågor genom analys och systemstöd, samt att hållbarhetshänsyn integreras i de förvaltade fondernas olika investeringsprocesser och ägarstyrningsarbete. 

Vid förvaltningen av de fonder som förvaltas av Wahlstedt & Partners integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att fondernas portföljförvaltare utvärderar och analyserar investeringarna, där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Hållbarhetsrisk definieras i artikel 2 punkt 22 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 som "en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde". Identifierade hållbarhetsrisker kan utgå från intern analys av portföljinnehav och/eller analyser från externa parter. Wahlstedt & Partners beaktar i nuläget inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4 (SFDR), läs mer om vår motivering till detta här.

Fonderna som förvaltas inom Wahlstedt & Partners tillämpar flera olika investeringsstrategier. Hållbarhetsarbetet i de förvaltade fonderna anpassas till respektive fonds investeringsstrategi och hållbarhetsprofil. Mer information om och hur respektive fond integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut redovisas i respektive fonds informationsbroschyr. Fondbolaget Wahlstedt & Partners följer Fondbolagens Förenings riktlinjer för uppföljning och rapportering av fondernas hållbarhetsarbete.

Bolagen i WS-gruppen är sedan många år tillbaka kollektivavtalsanslutna för att ge arbetstagare och arbetsgivare ett tryggt, rättvist och hållbart sätt att mötas och samverka. Som en aktör i finansbranschen bidrar WS-gruppen till att bryta normer och mönster genom att bland annat verka för en jämn könsfördelning inom alla avdelningar samt ha flertalet kvinnor i ledande positioner.
Sebastian Wemmergård

sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 200