RISKHANTERINGSFUNKTION

Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en värdepappersfond eller alternativ investeringsfond? Då söker du troligen en effektiv lösning för riskhanteringen som är ett av de organisatoriska kraven som ställs på fondbolaget enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Wahlstedt & Partners AB (W&P) står sedan 2014 under Finansinspektionens tillsyn och kan därmed åta sig funktionsansvaret för riskhanteringen. Riskhanteringsfunktionen, som ska arbeta funktionellt oberoende av portföljförvaltningen, utformar arbetet utifrån fondbestämmelserna och lagen och tillser att det finns ett "system för riskhantering som gör det möjligt för fondbolaget att vid varje tidpunkt kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i en värdepappersfond och hur positionerna påverkar fondens riskprofil" (2004:46 kap. 5 §2.)  I detta paket ingår daglig limituppföljning och regelbunden riskrapportering. W&P sätter samman rapporterna efter önskemål.

Tobias Färnlycke

Tobias.Farnlycke@ws.se

Tel: 08-56 260 293