EXTERN VÄRDERING

Har du tänkt bilda ett fondbolag och starta en alternativ investeringsfond enligt LAIF, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder? Då är du troligen också på jakt efter en lösning på lagkravet att "säkerställa att det finns lämpliga och konsekventa förfaranden för en korrekt och oberoende värdering av fondens tillgångar" (LAIF 2013 kap. 8 §7)?

Eller kanske önskar du, oavsett typ av fond eller portfölj, ingjuta förtroende hos dina investerare och intressenter för din portföljhantering genom en löpande oberoende kurskontroll? 

Wahlstedt & Partners AB (W&P) står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att driva fondverksamhet enligt LAIF (2013:561) och LVF (2004:46) och därmed möjlighet att ingå uppdragsavtal och åta sig funktionsansvaret för extern värdering. Idag verkar W&P som extern värderingsfunktion enligt LAIF för åtskilliga förvaltare av alternativa investeringsfonder och värdepappersfonder. Värderingen av portföljens tillgångar inklusive arvodeskontroll tar sin utgångspunkt i lagkraven och utförs opartiskt, professionellt och oberoende av portföljförvaltaren. 

W&P erbjuder också kurskontroller med valfri frekvens utan funktionsansvar för fonder och institutionella kapitalförvaltares portföljer. Oberoende kurskontroll främjar andelsägarnas och investerares intresse, tillför trygghet vid analyser och beslut och höjer kvaliteten i fond- och portföljhanteringen.

Ola Björke

Ola.bjorke@ws.se

Tel: 08-56 260 228