Hållbarhetsinformation

Vid förvaltningen av de fonder som förvaltas av Wahlstedt & Partners integreras hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att fondernas portföljförvaltare utvärderar och analyserar investeringarna, där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet. Hållbarhetsrisk definieras i artikel 2 punkt 22 i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 som "en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde". Identifierade hållbarhetsrisker kan utgå från intern analys av portföljinnehav och/eller analyser från externa parter. 

Fonderna som förvaltas inom Wahlstedt & Partners tillämpar flera olika investeringsstrategier. Hållbarhetsarbetet i de förvaltade fonderna anpassas till respektive fonds investeringsstrategi och hållbarhetsprofil. Mer information om och hur respektive fond integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut redovisas i respektive fonds informationsbroschyr. Fondbolaget Wahlstedt & Partners följer Fondbolagens Förenings riktlinjer för uppföljning och rapportering av fondernas hållbarhetsarbete.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Bolaget beaktar i nuläget inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019. Detta beror på att bolaget erbjuder en helhetslösning för fondförvaltning där kapitalförvaltaren kan anlita W&P att som förvaltare ansvara för tillstånd, administrativa processer m.m. och där kapitalförvaltaren kan fokusera på sin kärnverksamhet, som är portföljförvaltning och marknadsföring. Fonderna som W&P förvaltar tillämpar flera olika investeringsstrategier och hur och till vilken grad hållbarhet integreras i förvaltningsbesluten beror på respektive fonds investeringsstrategi och hållbarhetsprofil. Mer information om hur hållbarhetsarbetet bedrivs i respektive fond redovisas i respektive fonds informationsbroschyr. W&P har som ambition att skapa goda förutsättningar för portföljförvaltarna, med hjälp av systemstöd och administrativa processer, att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.