Legal information

Legal information

Nedan följer legal information relaterat till Wahlstedt & Partners fondverksamhet.

Avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Tillsyn och tillstånd

Wahlstedt & Partners (W&P), org.nr 556771-1345, har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2004:46) om värdepappersfonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Kontrollfunktioner och värderingsansvarig

Riskansvarig: Tobias Färnlycke tobias.farnlycke@ws.se

Värderingsansvarig: Ola Björke ola.bjorke@ws.se

Intern Revisor: Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB

Extern revisor: Nilla Rocknö, Grant Thornton

Compliance: Per Holmgren, Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå

Information om Klagomål

Om du är missnöjd med några av våra tjänster så är du välkommen att skicka in klagomål till bolaget enligt något av nedanstående:

Skicka e-post till klagomålsansvarig: klagomalsansvarig@ws.se

Brev adresserat till:

Wahlstedt & Partners AB
Att: Klagomålsansvarig
Box 7029
SE-103 86 Stockholm

Klagomål kommer besvaras snarast möjligt. Om vi inte kan besvara ditt klagomål inom 14 dagar kommer vi skriftligen underrätta dig om ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar. 

Du har möjlighet att få kostnadsfri rådgivning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå samt genom konsumentvägledaren i din kommun. Om du efter klagomålsansvarigs beslut fortfarande är missnöjd med bolagets beslut kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Läs mer på Konsumenternas Bank- och Finansbyrå hemsida: www.konsumenternas.se samt på Allmänna Reklamationsnämndens hemsida: www.arn.se

Intressekonflikter

Ett fondbolag ska vidta åtgärder för att undvika intressekonflikter och för att identifiera, hantera och redovisa de intressekonflikter som trots detta uppkommer. Med intressekonflikt avses att fondbolaget och en kund kan ha olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrag eller en tjänst som utförs för kundens räkning. En intressekonflikt kan också förekomma mellan olika kunder. 

Wahlstedt & Partners har upprättat riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en sådan intressekonflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I de eventuella fall där vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att fondandelsägares intressen påverkas negativt av en intressekonflikt ska kunden alltid informeras vid sådana situationer.

Incitament

Ett fondbolag får i samband med fondförvaltning endast betala/utge eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/ kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra fondbolaget från att agera i investerarnas intresse.

Fondbolaget får ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom kostnaden för förvaringsinstitut och för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med informationsbroschyren för varje fond.

Ersättning kan utgå till distributörer för förmedling av fonderna. Denna ersättning utgår i normala fall som en procentuell andel av förvaltningsavgiften på det investerade beloppet. Distributionsavgiften utgör därmed ingen extra kostnad för andelsägarna utöver förvaltningsavgiften.

Ytterligare information om incitament lämnas till investerare på begäran.

Bästa möjliga resultat

Wahlstedt & Partners styrelse har fastställt interna riktlinjer för hur bolaget ska vidta rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget utför en portföljtransaktion eller placerar en order. Wahlstedt & Partners tar hänsyn till dessa faktorer för att uppnå bästa möjliga resultat: pris och kostnad, sannolikhet för utförande och avveckling, snabbhet, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Betydelsen av dessa olika faktorer varierar med fondens placeringsinriktning. För att fastställa betydelsen av enskilda faktorer beaktar Wahlstedt & Partners fondens mål, placeringsinriktning och riskprofil samt även transaktionens beskaffenhet, utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen och utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen utförs. 

Wahlstedt & Partners har en process för val av motparter där ovan listade faktorer ska tas i beaktande innan en motpart godkänns. Motparten ska även stå under myndighetstillsyn, vara känd och etablerad på den finansiella marknaden och visa finansiell stabilitet. Valet av motparter utvärderas kontinuerligt.


DOKUMENT