Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden har primärt exponering mot nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. 

Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

EmittentNordic Credit Partners Fund III AB
FondtypAlternativ investeringsfond
ISINSE0010521104
Ansvarig förvaltare Jakob Eliasson
InvesterarkretsInvesteringar i andelslånen som emitteras är öppna utan förbehåll för allmänheten i Sverige. Andelslånen erbjuds till allmänheten genom att dessa har noterats på NGM-NDX.
Minsta investeringEtt andelslån i den första emissionen den 20 december 2017 ska tecknas till ett nominellt värde 10 000 SEK. Andelslånen ska tecknas i poster om minst 10 stycken, vilket innebär en minsta investering om 100 000 SEK. Minsta investeringsbelopp gäller för varje emission.
KurssättningEmittenten ska senast fem dagar efter utgången av varje kvartal via sin hemsida tillgängliggöra andelslånens bedömda substansvärde.
AvgiftsmodellEtt prestationsbaserat arvode om 20 procent kommer att utgå från emittenten till moderbolaget på avkastning utöver en tröskelränta om 4 procent, förutom i de fall fondens investeringsportfölj består av fondandelar i fonden SCB 2XL. Övriga ersättningar och tillåtna kostnader som kan komma att belasta emittenten anges i avsnitt 5.15 i grundprospektet
HållbarhetsinformationFonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
AIF-förvaltareWahlstedt & Partners AB
FörvaringsinstitutSwedbank AB
RegelefterlevnadNihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se

Substansvärde för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån:

2022-09-309642,71 kronor per andel

Historisk avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


DOKUMENT
För mer information om fonden, maila till info@ws.se eller besök emittents hemsida www.ncpgroup.seNordic Credit Partners