Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden har primärt exponering mot nordiska högavkastande företagsobligationer. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. 

Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och vinstandelslånen är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

EmittentNordic Credit Partners Fund III AB
FondtypAlternativ investeringsfond
ISIN andelslån 1 (amorterad oktober 2023)
ISIN andelslån 2
SE0010521104
SE0019914292
Ansvarig förvaltare Jakob Eliasson
KurssättningEmittenten ska senast sju dagar efter utgången av varje månad via sin hemsida tillgängliggöra andelslånets bedömda substansvärde.
HållbarhetsinformationFonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, se här för mer hållbarhetsrelaterade upplysningar
AIF-förvaltareWahlstedt & Partners AB
RegelefterlevnadNihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se

Substansvärde för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån:

2023-12-31Andelslån 2: 98,33 kronor per andel     

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 4 åren

Startdatum för fonden: 2017-12-20

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.

DOKUMENTFör mer information om fonden, maila till info@ws.se eller besök emittents hemsida www.ncpgroup.se


Faktablad NCP III - andelslån 1

Nordic Credit Partners